کد ملی: 6589697450

نام: بیژن

نام خانوادگی: نجاتی امین

نام پدر: جعفر

شناسه صنفی: 0437886733

نام املاک: قصر

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/09

تاریخ انقضاء: 1398/08/09

آدرس: بومهن بلوار امام نبش خ عسگری

فهرست