کد ملی: 6589868281

نام: جواد

نام خانوادگی: شریفی

نام پدر: جعفر

شناسه صنفی: 0406196898

نام املاک: شریفی

تاریخ صدور پروانه: 1389/10/11

تاریخ انقضاء: 1399/10/12

آدرس: بومهن بلوار امام خ سپاه

فهرست