کد ملی: 6609548889

نام: عین اله

نام خانوادگی: داوری دولت آبادی

نام پدر: غلامعلی

شناسه صنفی: 0437292132

نام املاک: داوری

تاریخ صدور پروانه: 1389/04/26

تاریخ انقضاء: 1399/04/27

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام خ صیاد شیرازی تجاری نام آوران

فهرست