کد ملی: 6649575046

نام: عباس

نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: تیمور

شناسه صنفی: 0403450511

نام املاک: حیدری

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/25

تاریخ انقضاء: 1398/07/25

آدرس: پردیس میدان امام تجاری گلستان

فهرست